Vedtægter

§1 Foreningens navn, adresse, mail og hjemmeside:

Foreningens navn er Præstø jazzklub, adresse er kassererens privat-adresse og privat-mail, med hjemmeside www.praestoejazzklub.dk . Alt i Vordingborg kommune.

§2 Foreningens formål:

Foreningens formål er at være spillested og formidle kendskabet til jazzmusik, med hovedvægt på det klassiske jazzbibliotek.

§3 Medlemmer og kontingent:

Alle kan blive medlemmer af Præstø Jazzklub, når de har betalt kontingent i samme kalenderår.

§4 Regnskab og bilagskontrol:

Kassereren udarbejder regnskab 1/1 – 31/12 og fremlægger det revideret på generalforsamlingen.

§5 Generalforsamling, dagsorden, stemmeret og afstemning:

Generalforsamlingen er Præstø Jazzklub´s højeste myndighed og afholdes første arrangement i maj. Medlemmer, der har betalt kontingent 2 mdr. før generalforsamling, har stemmeret. Indkaldelse sker på arrangement-aften, hjemmesiden, via mail og evt. via annonce i pressen.
Dagsorden skal indeholde 1) valg af dirigent, 2) bestyrelsen beretning, 3) regnskab, 4) behandling af indkomne forslag, 5) fastsættelse af kontingent, 6) valg af bestyrelse og suppleanter samt valg af bilagskontrollant og en suppleant, 7) eventuelt.
Forslag – som ønskes behandlet op generalforsamlingen, skal være hos bestyrelsen 14 dage før. Nemme beslutninger træffes ved stemmeflertal. Svære beslutninger – vedtægtsændringer, ændring af klubbens formål og opløsning – træffes af mindst 2/3 af de fremmødte. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kræver det – og altid fulgt op af en udførlig dagsorden.

§6 Præstø Jazzklub´s ledelse og hæftelse:

Præstø Jazzklub ledes af 5 bestyrelsesmedlemmer – valgt for 2 år – 2 i lige år og 3 i ulige år. Præstø Jazzklub tegnes af formanden og eet valgt medlem af bestyrelsen i forening. Præstø Jazzklub hæfter alene for sine forpligtelser med den til enhver tid opgjorte formue. Der påhviler ikke bestyrelsen og medlemmer nogen personlig hæftelse.

§7 Opløsning:

Såfremt Præstø Jazzklub opløses, skal formuen overgå til almene / kulturelle musik formål i Præstø, Vordingborg kommune, som vedtaget på generalforsamlingen.

Således vedtaget på generalforsamlingen, den 8. maj 2018 Dirigent: Morten Larsen Formand: Eigil Grønholt, og bekræftet på generalforsamlingen d. 7. maj 2019, hvor Uffe var dirigent.