Vedtægter

4§1 Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er Præstø jazzklub og dens hjemsted er Præstø by i Vordingborg kommune.

 

§2 Foreningens formål:

Foreningens formål er at være spillested og formidle kendskabet til jazzmusik, med hovedvægt på det klassiske jazzbibliotek.

 

§3 Medlemmer:

Alle personer kan blive medlemmer af foreningen. Stemmeret opnås, når kontingentet er betalt senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

§4 Kontingent:

Til drift af foreningen betales et kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet forfalder den 1.september og gælder et år til den 31.august.

 

§5 Regnskab og revision:

Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen. Regnskabsåret går fra generalforsamling til generalforsamling. Foreningens midler opbevares på foreningens bankkonto og i begrænset omfang som kassebeholdning.

 

§6 Generalforsamling:

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert forår ved et af foreningens arrangementer. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i pressen.

 

§7 Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Regnskab for det forløbne år. Behandling af indkomne forslag. Fastsættelse af kontingent. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Valg af revisor og revisorsuppleant. Eventuelt.

 

§8 Stemmeret og afstemning:

Stemmeret til generalforsamlingen har de medlemmer, der er mødt frem.Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 28 dage før. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemning ligger forslag til vedtægtsændring eller opløsning af foreningen. Vedtægtsændring kan kun ske såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for. Forslag til opløsning af foreningen kan kun ske ved en hertil indkaldt generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt et flertal i bestyrelsen, eller 1/3 af samtlige medlemmer kræver det. Et sådan krav skal altid være fuldt op af en udførlig dagsorden.

 

§ 9 Foreningens ledelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7medlemmer, som er valgt blandt foreningens medlemmer for en to årig periode.Bestyrelsen der konstituerer sig selv vælges således: I lige år vælges 4 medlemmer. I ulige år vælges 3 medlemmer. Hvert år vælges to suppleanter. Hvert år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

 

§10 Hæftelse:

Foreningen tegnes af formanden og et af de valgte bestyrelsesmedlemmer i forening.Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med den til enhver tid opgjorte formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§11 Såfremt foreningen opløses skal foreningens midler

overgå til almene musik formål i Præstø by, som vedtaget af generalforsamlingen.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen, den 29. april 2010 Dirigent: Jens Tybjerg Formand: Eigil Grønholt Kasserer: Bodil Malling